Giới thiệu về Hội đồng TĐKT tỉnh

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH LẠNG SƠN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:651/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày  11 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lạng Sơn

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 130/TTr-SNV ngày 06/4/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lạng Sơn (sau đây gọi tắt là Hội đồng), gồm các ông, bà có tên và giữ các chức vụ sau:

I. Chủ tịch Hội đồng

Ông Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh.

II. Phó Chủ tịch Hội đồng (03)

1. Ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Chủ tịch thứ nhất;

2. Giám đốc Sở Nội vụ - Phó Chủ tịch thường trực;

3. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

III. Ủy viên Hội đồng (15)

1. Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

2. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

3. Giám đốc Sở Tài chính;

4. Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

5. Chánh Thanh tra tỉnh;

6. Giám đốc Công an tỉnh;

7. Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

8. Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ - Ủy viên thường trực;

9. Mời đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;

10. Mời đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ;

11. Mời đồng chí Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ;

12. Mời đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh;

13. Mời đồng chí Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;

14. Mời đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh;

15. Mời đồng chí Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh.

IV. Thư ký Hội đồng (03)

1. Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ, Tổ trưởng;

2. Phó trưởng Phòng Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh, Tổ phó;

3. Trưởng phòng Nghiệp vụ Thi đua - Khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ, Tổ viên.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng

1. Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh phát động các phong trào thi đua yêu nước theo thẩm quyền.

2. Định kỳ đánh giá kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng; tham mưu việc sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; kiến nghị, đề xuất chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước theo từng năm và từng giai đoạn.

3. Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, giám sát các phong trào thi đua và thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng.

4. Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tặng các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng

1. Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của Hội đồng.

2. Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể và theo quy chế hoạt động của Hội đồng do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành; các thành viên Hội đồng được sử dụng bộ máy của cơ quan nơi công tác để thực hiện nhiệm vụ do Hội đồng phân công.

3. Chủ tịch, Phó Chủ tịch thứ nhấtPhó Chủ tịch thường trực Hội đồng được sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác để điều hành các hoạt động của Hội đồng thuộc thẩm quyền.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các quyết định sau: Quyết định số 2338/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Quyết định số 727/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thay thế Chủ tịch, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thay đổi Tổ phó Tổ Thư ký Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan có thành viên tham gia Hội đồng và các cá nhân tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

         Phạm Ngọc Thưởng

 - Như Điều 5;

 - Văn phòng Chủ tịch Nước;

 - Văn phòng Chính phủ;

 - Bộ Nội vụ;

 - Ban TĐKT Trung ương;

 - Thường trực Tỉnh uỷ;

-  Thường trực HĐND tỉnh;

 - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

 - Các đơn vị tham gia Cụm thi đua của tỉnh;

 - Ban TĐKT, Sở Nội vụ;

 - PCVP UBND tỉnh,

   các Phòng: KG-VX, NC, TH, TT TH-CB;

 - Lưu: VT, KG-VX (NTB).