Chiến sĩ thi đua cơ sở

Create: Mon, 11/13/2017 - 23:22
Author: admin

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG

DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ

LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG QUY ĐỊNH NHƯ SAU:
Điều 23
Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:
1. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến”;
2. Có sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đơn vị công nhận.

Hình thức