Thủ tục đề nghị khen thưởng theo công trạng, thành tích đạt được cấp Nhà nước

Submitted by admin on Tue, 11/07/2017 - 16:29

- Trình tự thực hiện:

 • Bước 1: Đơn vị trong khối thi đua của tỉnh nộp hồ sơ tại Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên;
 • Bước 2: Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ, lập danh sách trích ngang thành tích của tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng, báo cáo Sở Nội vụ; xin ý kiến các ngành liên quan (nếu có) xác nhận thành tích khen thưởng;
 • Bước 3: Xin ý kiến Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh và Ban thường vụ Tỉnh ủy (đối với các trường hợp thuộc diện Tỉnh ủy quản lý);
 • Bước 4: Ban Thi đua – Khen thưởng đề nghị Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh ký trình Chính phủ (qua Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương);
 • Bước 5: Sau khi nhận được Quyết định khen thưởng của cấp có thẩm quyền, trong thời hạn 10 ngày làm việc Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ thông báo cho đơn vị trình khen thưởng.

- Cách thức thực hiện:

 • Trực tiếp tại Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ.
 • Qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Tờ trình đề nghị khen thưởng của cấp trình khen;
 • Biên bản xét duyệt và kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng TĐKT cấp trình khen;
 • Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng;
 • Văn bản xác nhận việc chấp hành chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước của các cơ quan có thẩm quyền (đối với tập thể, cá nhân là thủ trưởng đơn vị).

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ đối với khen thưởng của Chính phủ; 03 bộ đối với khen thưởng của Chủ tịch nước (bản chính).

- Thời hạn giải quyết: Tại tỉnh, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày họp Hội đồng TĐKT tỉnh và có thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (đối với các trường hợp thuộc diện Tỉnh ủy quản lý).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chínhTờ trình của Sở Nội vụ.

- Phí, lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Báo cáo thành tích kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 • Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;
 • Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;
 • Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;
 • Quyết định 36/2015/QĐ-UBND ngày 25/11/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định và Hướng dẫn một số nội dung về thi đua khen thưởng của tỉnh Thái Nguyên