Liên hệ

Cơ cấu tổ chức Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ

         (cập nhật ngày 23/9/2020)

I. Lãnh đạo Ban

1. Trưởng ban: Nguyễn Thu Hoài, ĐT: 02053.814.681

2. Phó Trưởng ban: Vũ Thanh Thụy, ĐT: 02053.870.886

II. Phòng Nghiệp vụ TĐKT

1. Trưởng phòng: Vũ Thị Thu Hương, ĐT: 02053.816.123

2. Phó Trưởng phòng: Đường Thị Nhã, ĐT: 02053.814.682

3. Chuyên viên Sầm Thị Thanh Hiếu, ĐT: 02053.814.682

4. Chuyên viên: Hoàng Quốc Thịnh, ĐT: 02053.816.123

5. Chuyên viên: Hoàng Văn Kiển, ĐT: 02053.814.682

III. Phòng Tổng hợp - Hành chính

1. Trưởng phòng: Lê Thị Bảy, ĐT: 02053.815.236

2. Phó Trưởng phòng: Ong Thị An, ĐT: 02053.815.681

3. Chuyên Viên: Hoàng Việt Dũng, ĐT: 02053.815.681

4. Chuyên viên: Lương Thị Nga, ĐT: 02053.815.681

5. Kế toán: Tô Thị Lành, ĐT: 02053.815.236

6. Văn thư: Long Thùy Hương, ĐT: 02053.815.681