Hướng dẫn Các hình thức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Create: T4, 03/28/2018 - 10:16
Author: admin

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ NỘI VỤ

                   

Số:  134  /HD-SNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            

      Lạng Sơn, ngày 17  tháng 5  năm 2017

 

HƯỚNG DẪN

Các hình thức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu,

điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,

phong cách Hồ Chí Minh

 
 

 

 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 609/HD - BTĐKT ngày 20/4/2017 của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương về việc Hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 29/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,

Sau khi thống nhất với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Nội vụ hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cổ vũ, động viên, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và hội viên.

- Thông qua công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến để biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng thực sự là những tấm gương tiêu biểu được lựa chọn công khai, dân chủ từ cơ sở; hoặc được phát hiện qua các phương tiện thông tin đại chúng.

II. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN VÀ HÌNH THỨC BIỂU DƯƠNG, KHEN THƯỞNG

1. Đối tượng biểu dương, khen thưởng

Các tập thể, cá nhân, hộ gia đình đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn, đều được xem xét biểu dương, khen thưởng theo quy định.

2. Tiêu chuẩn khen thưởng hàng năm

2.1. Giấy khen: Căn cứ vào đặc điểm, điều kiện của từng cơ quan, đơn vị, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố quy định tiêu chuẩn cụ thể làm căn cứ bình xét, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2.2. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng cho các tập thể, cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

2.2.1. Đối với tập thể:

- Tổ chức triển khai tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, đơn vị với nhiều nét mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả thu hút được sự tham gia tích cực, đông đảo của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

- Tập thể có đăng ký và triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tạo được sự chuyển biến rõ nét, hiệu quả nổi trội trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có nhiều gương điển hình tiêu biểu được học tập và nhân rộng.

- Tập thể xây dựng được chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Nếu là tổ chức đảng, phải đạt danh hiệu Chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

2.2.2. Đối với cá nhân: Cá nhân được biểu dương, khen thưởng chủ yếu là người đang trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, học tập; được bình chọn từ cơ sở hoặc được phát hiện thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, đạt các tiêu chuẩn sau:

- Có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, là tấm gương tiêu biểu về ý chí rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, đơn vị.

- Có hành động và việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, có nhiều sáng kiến có giá trị đem lại hiệu quả thiết thực...đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vũng an ninh, quốc phòng của địa phương, đơn vị.

- Nếu là đảng viên phải được công nhận là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

3. Tiêu chuẩn khen thưởng tổng kết 5 năm

3.1. Giấy khen: Căn cứ vào đặc điểm, điều kiện của từng cơ quan, đơn vị, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố quy định tiêu chuẩn cụ thể làm căn cứ bình xét, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3.2. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh:

- Đối với tập thể ngoài các tiêu chuẩn theo quy định tại điểm a mục 2, nếu là tổ chức đảng, 05 năm liền đạt chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh

- Đối với cá nhân ngoài các tiêu chuẩn quy định tại điểm b mục 2, nếu là đảng viên phải có ít nhất 2 năm liên tục được công nhận là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

4. Các hình thức biểu dương, khen thưởng

4.1. Hình thức biểu dương: Tùy vào thành tích đạt được của tập thể, cá nhân để kịp thời biểu dương, như:

- Biểu dương thông qua các phương tiện thông tin, đại chúng: Báo chí, phát thanh, truyền hình…

- Tham dự các cuộc gặp mặt biểu dương, giao lưu điển hình tiên tiến các tập thể và cá nhân tiêu biểu ở các cấp;

- Bí thư Tỉnh ủy gửi thư khen, biểu dương đối với những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

- Tổng Bí thư gửi thư khen, biểu dương đối với những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu nhất, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của tỉnh;

4.2. Hình thức khen thưởng:

- Giấy khen của các cơ quan, đơn vị, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tặng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu được tuyên dương cấp cơ sở, nội dung khen ghi rõ: Đã có thành tích trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tuyên dương cấp tỉnh.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được tham dự Hội nghị gặp mặt, biểu dương cấp Trung ương.

- Huân chương Lao động hạng Ba tặng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc nhất trong số các tập thể, cá nhân được tham dự Hội nghị gặp mặt, biểu dương cấp Trung ương.

5. Hồ sơ, thủ tục

5.1. Hồ sơ đề nghị tặng thưởng giấy khen: do các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố hướng dẫn khen thưởng theo thẩm quyền.

5.2. Hồ sơ đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, gồm:

- Tờ trình, biên bản của đơn vị trình khen (02 bản);

- Báo cáo thành tích có xác nhận của đơn vị trình khen (02 bản);

          - Đối với chi bộ, đảng bộ, đảng viên kèm theo xác nhận đánh giá xếp loại tổ chức đảng (tập thể) và xếp loại đảng viên (cá nhân) (01 bản).

          Hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen gửi về Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ trước ngày 05/05 hàng năm. Ban Thi đua – Khen thưởng có trách nhiệm tổng hợp, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng.

          5.3. Đối với hình thức thư khen của Bí thư Tỉnh ủy: trên cơ sở hồ sơ đề nghị khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, các sở ban ngành, các huyện thành phố Ban TĐKT, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc nhất trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  trên địa bàn tỉnh trình Bí thư Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

          5.4. Đối với hình thức khen thưởng bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Huân chương lao động hạng Ba, Thư khen của Tổng Bí thư (dịp tổng kết 5 năm): Ban TĐKT, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho Tỉnh ủy lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc nhất trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  trên địa bàn tỉnh đi tham dự Hội nghị gặp mặt, biểu dương cấp Trung ương và đề nghị các hình thức khen thưởng bậc cao theo hướng dẫn của Trung ương ( sẽ có hướng dẫn sau).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố: căn cứ hướng dẫn này thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các hình thức biểu dương, khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo thẩm quyền. Hàng năm, báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ.

Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị trao đổi với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ./.

 

 

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy (Báo cáo);

- UBND tỉnh (Báo cáo);

- Các đơn vị trong phân khối cụm thi đua năm 2017;

- Lãnh đạo Sở Nội vụ;

- Lãnh đạo Ban TĐKT;

- Lưu: VT, BTĐKT (VTTH).

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Hiền