Hướng dẫn khen thưởng phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

Create: T4, 03/28/2018 - 10:11
Author: admin

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ NỘI VỤ

 
 

 

 

 

Số: 151 /HD-SNV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

 

Lạng Sơn, ngày  25  tháng 5 năm 2017

 

HƯỚNG DẪN

Khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mi” giai đoạn 2016 - 2020

 
 

 

 

 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 2176/HD-BTĐKT ngày 31/10/2016 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hướng dẫn khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020,

Sau khi thống nhất với Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, Sở Nội vụ hướng dẫn khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các huyện, thành phố; xã; hộ gia đình, doanh nghiệp, doanh nhân, trí thức, nhà khoa học, các cá nhân ở trong và ngoài tỉnh có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” (sau đây gọi tắt là Phong trào thi đua).

II. TIÊU CHUẨN VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Khen thưởng hàng năm

1.1. Giấy khen

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố khi tiến hành sơ kết hàng năm cần lựa chọn, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua theo thẩm quyền.

1.2. Bằng khen của UBND tỉnh

1.2.1. Bằng khen của UBND tỉnh tặng cho tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Các sở, ban, ngành: có nhiều sáng kiến, giải pháp trong việc xây dựng ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành, thực hiện cơ chế chính sách hoặc chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong xây dựng nông thôn mới.

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể: có nhiều nội dung và hình thức tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động để huy động sự tham gia hưởng ứng tích cực của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

- Huyện có mức tăng trưởng tiêu chí bình quân/xã cao nhất trong tỉnh;

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới;

- Xã có mức tăng mới từ 05 tiêu chí trở lên/năm;

- Xã đặc biệt khó khăn có mức tăng mới từ 03 tiêu chí trở lên/năm.  

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã ... có đóng góp cụ thể, thiết thực trong xây dựng nông thôn mới (trị giá từ 500 triệu đồng trở lên) hoặc có liên kết, phối hợp tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn nông thôn.

 - Hộ gia đình tham gia hiến đất, hiến tài sản, đóng góp tiền của, công sức ... trong xây dựng nông thôn mới (trị giá từ 100 triệu đồng trở lên).

1.2.2. Bằng khen của UBND tỉnh tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Cán bộ, công chức, viên chức: có sáng kiến, giải pháp hữu ích trong việc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách, hướng dẫn hoặc tháo gỡ khó khăn cho cơ sở.

- Các cá nhân có nhiều đóng góp công sức, vật chất, đất đai... trong xây dựng nông thôn mới (trị giá từ 100 triệu đồng trở lên).

2. Khen thưởng sơ kết giai đoạn 2016-2018:

2.1. Giấy khen

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố quy định tiêu chuẩn và khen thưởng theo thẩm quyền.

2.2. Cờ thi đua của UBND tỉnh

Cờ thi đua của UBND tỉnh xét tặng cho tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Huyện có tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới cao nhất trên địa bàn tỉnh.

- Huyện có mức tăng trưởng tiêu chí bình quân/xã cao nhất trong tỉnh;

2.3. Bằng khen của UBND tỉnh

2.3.1. Bằng khen của UBND tỉnh xét tặng cho tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Các sở, ban, ngành có thành tích thực sự tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua, có nhiều sáng kiến, giải pháp trong việc xây dựng ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành, thực hiện cơ chế chính sách hoặc chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong việc xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2018.

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể: có nhiều nội dung và hình thức tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động để huy động sự tham gia hưởng ứng tích cực của đoàn viên, hội viên và nhân dân trong việc xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2018.

- Huyện có tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới xếp thứ 2 trên địa bàn tỉnh.

- Huyện có mức tăng trưởng tiêu chí bình quân/xã cao thứ 2 trên địa bàn tỉnh;

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới và là xã tiêu biểu trong nỗ lực xây dựng nông thôn mới của huyện (trừ các xã đã được khen thưởng).

- Xã có mức tăng mới từ 10 tiêu chí trở lên trong giai đoạn 2016-2018;

- Xã đặc biệt khó khăn có mức tăng mới từ 06 tiêu chí trở lên trong giai đoạn 2016-2018.  

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã ... có nhiều đóng góp cụ thể, thiết thực bằng tiền, hiện vật trị giá từ 1 tỷ đồng trở lên trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2018.

- Hộ gia đình tham gia hiến đất, hiến tài sản, đóng góp tiền của, công sức ... trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2018 (trị giá từ 200 triệu đồng trở lên).

2.3.2. Bằng khen của UBND tỉnh xét tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Cán bộ, công chức, viên chức nỗ lực bám sát cơ sở, có sáng kiến, giải pháp hữu ích trong việc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách, hướng dẫn hoặc tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2018.

- Các cá nhân có nhiều đóng góp công sức, vật chất, đất đai... trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2018 (trị giá từ 200 triệu đồng trở lên).

3. Khen thưởng tổng kết giai đoạn 2016 - 2020:

3.1. Giấy khen:

Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố quy định tiêu chuẩn và khen thưởng theo thẩm quyền.

3.2. Cờ thi đua của UBND tỉnh

Cờ thi đua của UBND tỉnh xét tặng cho tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Huyện đạt chuẩn nông thôn mới;

- Huyện có tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới cao nhất trên địa bàn toàn tỉnh;

- Huyện có mức tăng trưởng tiêu chí bình quân/xã cao nhất trên địa bàn tỉnh;

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: là xã đã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, có kết quả nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới toàn diện, nổi bật và xây dựng thành công từ 03 “Khu dân cư kiểu mẫu” trở lên.

- Xã đặc biệt khó khăn có mức tăng mới từ 10 tiêu chí trở lên trong giai đoạn 2016-2020 (trong đó có tiêu chí thu nhập và hộ nghèo).

3.3. Bằng khen của UBND tỉnh

3.3.1. Bằng khen của UBND tỉnh xét tặng cho tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Các sở, ban, ngành có thành tích thực sự tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua, có nhiều sáng kiến, giải pháp trong việc xây dựng ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành, thực hiện cơ chế chính sách hoặc chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong việc xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể: có nhiều nội dung và hình thức tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động để huy động sự tham gia hưởng ứng tích cực của đoàn viên, hội viên và nhân dân trong việc xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

- Huyện có tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới xếp thứ 2 trên địa bàn tỉnh.

- Huyện có mức tăng trưởng tiêu chí bình quân/xã cao thứ 2 trên địa bàn tỉnh.

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới và là xã tiêu biểu trong nỗ lực xây dựng nông thôn mới của huyện (trừ các xã đã được khen thưởng).

- Xã có mức tăng mới từ 12 tiêu chí trở lên trong giai đoạn 2016-2020.

- Xã đặc biệt khó khăn có mức tăng mới từ 08 tiêu chí trở lên trong giai đoạn 2016-2020.  

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: là xã đã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và xây dựng thành công 02 “Khu dân cư kiểu mẫu” .

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã ... có nhiều đóng góp cụ thể, thiết thực bằng tiền, hiện vật trị giá từ 02 tỷ đồng trở lên trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

- Hộ gia đình tham gia hiến đất, hiến tài sản, đóng góp tiền của, công sức...trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 (trị giá từ 400 triệu đồng trở lên).

3.3.2. Bằng khen của UBND tỉnh xét tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Cán bộ, công chức, viên chức nỗ lực bám sát cơ sở, có sáng kiến, giải pháp hữu ích trong việc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách, hướng dẫn hoặc tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

- Các cá nhân có nhiều đóng góp công sức, vật chất, đất đai... trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (trị giá từ 300 triệu đồng trở lên).

3.4. Về tiêu chuẩn khen thưởng bậc cao (Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trở lên)

Thực hiện theo Hướng dẫn số 2176/HD-BTĐKT ngày 31/10/2016 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hướng dẫn khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 (có văn bản photo gửi kèm)

Ban TĐKT, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh tham mưu cho HĐTĐKT tỉnh xét chọn các tập thể, cá nhân đủ điều kiện tiêu chuẩn đề nghị Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng theo hướng dẫn của Ban Thi đua khen thưởng Trung ương trên cơ sở hồ sơ đề nghị khen thưởng của các cơ quan, đơn vị.

III. HỒ SƠ KHEN THƯỞNG

1. Hồ sơ đề nghị UBND tỉnh khen thưởng, 01 bộ gồm:

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố (kèm theo danh sách) (2 bản)

- Biên bản họp xét của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị trình khen thưởng (2 bản)

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân (có mẫu báo cáo kèm theo) (2 bản)

* Riêng hồ sơ khen thưởng đối với nông dân và hộ gia đình thực hiện theo thủ tục hồ sơ đơn giản gồm:

-  Tờ trình đề nghị khen thưởng của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phát hiện ( 02 bản);

- Báo cáo tóm tắt thành tích do cơ quan, tổ chức, đơn vị trình khen thưởng thực hiện( 02 bản).

2. Hồ sơ đề nghị Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, 03 bộ gồm:

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

- Biên bản họp xét của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị trình khen thưởng.

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân (có mẫu báo cáo kèm theo).

3. Thời gian nộp hồ sơ khen thưởng.

- Đối với khen thưởng hàng năm nộp trước ngày 31/12 (nộp tại Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh).

- Đối với khen thưởng sơ kết (năm 2018), tổng kết phong trào thi đua (năm 2020), Sở Nội vụ sẽ có thông báo thời gian nộp hồ sơ gửi cho các cơ quan, đơn vị sau.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố:

Căn cứ hướng dẫn này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo việc sơ kết, tổng kết và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua "Lạng Sơn cùng cả nước xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020 theo thẩm quyền.

Xét chọn các tập thể, cá nhân đủ điều kiện tiêu chuẩn để đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng.

2. Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh:

Tiếp nhận, thẩm định tiêu chuẩn, thành tích của các tập thể và cá nhân; tổng hợp trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ).

3. Sở Nội vụ:

Thẩm định hồ sơ khen thưởng của các tập thể, cá nhân theo đề nghị của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng.

Trên đây là hướng dẫn khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc về công tác thi đua khen thưởng, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Ban TĐKT, Sở Nội vụ để xem xét, điều chỉnh bổ sung hướng dẫn cho phù hợp./.

 

Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh (b/c);

- BCĐ xây dựng NTM tỉnh (b/c);

- Thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh;

- Các đơn vị theo phân khối cụm thi đua của tỉnh năm 2017;

- Lãnh đạo Sở;

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ;

- Lưu: VT, BTĐKT (OTA)

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Hiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tỉnh (thành phố), ngày …. tháng … năm …..

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG  ………
1

 
 

 

 

 

Tên đơn vị hoặc cá nhân và chức vụ, đơn vị đề nghị khen thưởng
(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)

I. THÔNG TIN CHUNG

- Đối với đơn vị: Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử; cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức và viên chức; chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Đối với cá nhân ghi rõ: Họ và tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê quán; nơi thường trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công tác …

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Báo cáo thành tích phải căn cứ vào mục tiêu (nhiệm vụ), các chỉ tiêu về năng suất, chất lượng, hiệu quả … đã được đăng ký trong đợt phát động thi đua hoặc chuyên đề thi đua; các biện pháp, giải pháp đạt được thành tích xuất sắc, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội, dẫn đầu phong trào thi đua; những kinh nghiệm rút ra trong đợt thi đua …. 2.

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC NHẬN

         

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ4

1 Ghi hình thức đề nghị khen thưởng. Chỉ áp dụng các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Bộ, ngành, địa phương; trường hợp xuất sắc, tiêu biểu mới đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, trường hợp đặc biệt xuất sắc trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương.

2 Nếu là tập thể hoặc thủ trưởng đơn vị sản xuất, kinh doanh phải nêu việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

3 Đối với cá nhân: Ký, ghi rõ họ, tên và có xác nhận của thủ trưởng cơ quan.

4 Đối với cá nhân: Ký, ghi rõ họ, tên và có xác nhận của thủ trưởng cơ quan.