Lạng Sơn tổ chức phong trào thi đua cao điểm "Thi đua hoàn thành xây dựng và phê duyệt đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn"

Create: T4, 02/21/2024 - 17:44
Author: admin

        Ngày 23/01/2024, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND Phát động đợt thi đua cao điểm "Thi đua hoàn thành xây dựng và phê duyệt đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn"; với mục tiêu nhằm đẩy mạnh việc xây dựng, phê duyệt đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian, góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, là cơ sở để thực hiện chính sách cải cách tiền lương từ ngày 01/7/2024 theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, tạo động lực và phát huy tính sáng tạo, tâm huyết của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khi thực thi công vụ.

        Phong trào thi đua cao điểm có thời gian thực hiện trong 60 ngày, bắt đầu từ ngày 25/01/2024 đến hết ngày 25/3/2024 với 02 nội dung thi đua chủ yếu là: (1) Thi đua phấn đấu hoàn thành phê duyệt 100% đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh trước ngày 31/3/2024; (2) Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh phải được xây dựng và phê  duyệt bảo đảm tuân thủ các chủ trương, nguyên tắc của Trung ương, đồng thời, bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập; mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

        Tại Kế hoạch này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng trong toàn tỉnh để đẩy mạnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả xây dựng đề án vị trí việc làm; Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có sáng kiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị căn cứ Kế hoạch này và điều kiện cụ thể tổ chức phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua; chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện việc xây dựng và phê duyệt đề án vị trí việc làm đảm bảo chất lượng, hoàn thành đúng tiến độ thời gian quy định.

        Xác định việc xây dựng, quản lý vị trí việc làm là việc khó khăn, phức tạp nhưng là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần phải thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng và quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập (Thông báo số 520/TB-VPCP ngày 14/12/2023 của Văn phòng Chính phủ). Với quyết tâm cao của tỉnh Lạng Sơn, tin tưởng rằng việc xây dựng vị trí việc làm sẽ được các cấp, các ngành triển khai và thực hiện đồng bộ, làm cơ sở để thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo vị trí việc làm, góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo các Nghị quyết, Kết luận của Đảng.

 

 

Vũ Thanh Thụy
Phòng Thi đua, khen thưởng