Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Đề cương Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định xét tặng danh hiệu "Công dân Lạng Sơn ưu tú"

Create: T6, 04/19/2019 - 09:28
Author: admin

Thông tin liên hệ:

- Bà: Vũ Thị Thu Hương, Phó trưởng Phòng phụ trách Phòng Nghiệp vụ thi đua, khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn.'

- Điện thoại: 02053.814.682