Sở Nội vụ đăng tải danh sách các tập thể lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị Chủ tịch nước khen thưởng (tổng kết năm 2019)

Create: T5, 01/09/2020 - 09:39
Author: admin

Thực hiện quy định tại Nghị định 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 12/2019/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về trình khen thưởng cấp Nhà nước,

Sở Nội vụ đăng tải danh sách các tập thể lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị Chủ tịch nước khen thưởng, cụ thể như sau:

1. Đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng ba: 02 tập thể

- Thanh tra tỉnh Lạng Sơn;

- Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

2. Đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhì: 02 tập thể

- Nhân dân và cán bộ huyện Bình Gia;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn.

3. Đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhất: 02 tập thể

- Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn;

- Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn.

4. Đề nghị tặng Huân chương Độc lập hạng Ba: 01 tập thể

- Nhân dân và cán bộ huyện Hữu Lũng.

5. Đề nghị tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất: 01 tập thể

- Nhân dân và cán bộ thành phố Lạng Sơn.

6. Đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động: 03 tập thể

- Trường Trung học phổ thông Việt Bắc, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn;

- Trường Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Long, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.