Sở Nội vụ lấy ý kiến nhân dân đối với việc đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba cho tập thể Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn.

Create: T5, 09/30/2021 - 22:04
Author: admin

Thực hiện quy định tại Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng; Khoản 2, Điều 2, Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng;

Để có đủ cơ sở báo cáo, đề nghị UBND tỉnh xem xét, trình Chủ tịch nước khen thưởng cho tập thể Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn, Sở Nội vụ lấy ý kiến nhân dân đối với việc đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba cho tập thể Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn trong thời gian 07 ngày.

DANH SÁCH TRÍCH NGANG

Tập thể đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba

 

 

 

TT

 

 

 

Tên tập thể

Tiêu chuẩn
(quy định tại Khoản 2, Điều 18, Nghị định 91/2017 của Chính phủ)

 

 

 

Nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh

Đã được tặng thưởng “Huân chương Lao động” hạng Nhất

10 năm tiếp theo trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ(từ năm học 2011 – 2012 đến 2020 - 2021)

Có 02 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” và 01 lần được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” hoặc có 02 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” và 02 lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương

1

2

3

4

5

6

1

Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

Huân Chương Lao động hạng Nhất (Quyết định số 970-QĐ/CTN, ngày 29/6/2011 của Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam)

x

- Cờ thi đua Chính Phủ: 02 (Năm 2016, 2021) (Quyết định số 905/QĐ-TTg, ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1617/QĐ-TTg, ngày 24/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ);

- Cờ thi đua của UBND tỉnh năm 2013;

- Cờ thi đua của Bộ Công an năm 2014;

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: 04 (Năm 2011, 2015, 2018, 2019).

Từ năm 2011 -2020 xếp loại TSVM và HTXSNV