Cụm Thi đua Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng và các hộ gia đình chính sách, gia đình có thành tích tiêu biểu tại xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Create: T3, 09/14/2021 - 17:24
Author: admin