Cụm Thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc sơ kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Create: T2, 07/25/2022 - 07:52
Author: admin