VB số 288/SNV-BTĐKT ngày 30/3/2018 của Sở Nội vụ về việc lựa chọn điển hình tiên tiến dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch HCM ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc tại tỉnh