Liên hệ

Cơ cấu tổ chức Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ

         (cập nhật ngày 22/5/2019)

I. Lãnh đạo Ban

1. Trưởng ban: Nguyễn Thu Hoài, ĐT: 02053.814.681

2. Phó trưởng ban: Nguyễn Thanh Bình, ĐT: 02053.870.886

II. Phòng Nghiệp vụ TĐKT

1. Phó trưởng Phòng (phụ trách phòng): Vũ Thị Thu Hương, ĐT: 02053.814.682

2. Phó trưởng phòng: Trần Văn Ba, ĐT: 02053.816.123

3. Chuyên viên Ong Thị An, ĐT: 02053.814.682

4. Chuyên viên Sầm Thị Thanh Hiếu, ĐT: 02053.814.682

5. Chuyên viên Hoàng Quốc Thịnh, ĐT: 02053.816.123

III. Phòng Tổng hợp - Hành chính

1. Trưởng phòng: Lê Thị Bảy, ĐT: 02053.889.236

2. Kế toán Tô Thị Lành, ĐT: 02053.889.236

3. Văn thư Long Thùy Hương, ĐT: 02053.815.681