Doanh nghiệp hội nhập và phát triển

Hiện nay, toàn tỉnh Lạng Sơn có trên 2.300 doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật doanh nghiệp; các doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, tạo việc làm cho khoảng 40 nghìn lao động trên địa bàn; ngày càng có nhiều doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả, tạo thêm nhiều việc làm cho…