Quyết định số 1876/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Tặng Cờ thi đua cho 26 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2019 -2020