Quyết định số 1971/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu”, “Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh Lạng Sơn 2017 - 2020 (25 Doanh nghiệp - 15 Doanh nhân)