Kế hoạch số 35/KH-UBND tỉnh ngày 25/02/2020,Thực hiện Kết luận số 1160-KL/TU ngày 25/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 18/11/2014 về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn