Quyết định số 17/QĐ-BTĐKT ngày 04/3/2020 của Ban Thi đau - Khen thưởng, Ban hành Quy chế QLSD kinh phí chi trả nhuận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở hữu tác phẩm đối với tác phẩm được đăng tải trên trang thông tin điện tử Thi đua – Khen thưởng tỉnh