Số 165/UBND-KGVX ngày 28/02/2020, của UBND tỉnh về việc tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2019 và tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến các cấp