Thông báo số 109/TB-UBND ngày 25/02/2020, Về phân khối cụm thi đua năm 2020