Văn bản số 240/UBND-KGVX ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến các cấp