Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 25/02/2020 của UBND tỉnh, thực hiện Kết luận số 1160-KL/TU ngày 25/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, n