Phân công nhiệm vụ lãnh đạo, chuyên viên phòng Nghiệp vụ thi đua, khen thưởng