QĐ Thành lập Ban biên tập Trang Thông tin điện tử TĐKT tỉnh Lạng Sơn

Submitted by admin on T5, 03/29/2018 - 10:24

SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  06  /QĐ-BTĐKT

Lạng Sơn, ngày  23  tháng 01  năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử

Thi đua Khen thưởng tỉnh Lạng Sơn

 
 

 

TRƯỞNG BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

Căn cứ Luật công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05/4/2016;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc Trang  thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước; Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31/7/2009 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2075/QĐ-UBND ngày 05/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Ban Thi đua – Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-BTĐKT ngày 22/01/2018 của Trưởng Ban TĐKT, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử Thi đua Khen thưởng tỉnh Lạng Sơn;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổng hợp - Hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Thi đua Khen thưởng tỉnh Lạng Sơn (viết tắt là Ban Biên tập) gồm các ông, bà có tên sau:

1. Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Trưởng Ban Biên tập;

2. Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Phó Trưởng Ban Biên tập;

3. Trưởng Phòng Tổng hợp - Hành chính, Ban Thi đua - Khen thưởng, Thành viên;

4. Trưởng phòng Nghiệp vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng, Thành viên;

5. Ông Trần Văn Ba, Chuyên viên, Ban Thi đua - Khen thưởng, Thành viên kiêm Thư ký Ban biên tập;

Điều 2. Ban Biên tập có nhiệm vụ tổ chức, quản lý Trang thông tin điện tử; chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thường xuyên cung cấp thông tin. Kiểm tra nội dung thông tin, chuyên mục được cập nhật, xử lý các yêu cầu kỹ thuật khi đăng thông tin; đưa nội dung thông tin lên Trang thông tin điện tử đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, chính xác theo đúng Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử Thi đua Khen thưởng và quy định của pháp luật hiện hành.

Các thành viên Ban biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Trưởng ban phân công.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trưởng Phòng Tổng hợp – Hành chính, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Công chức, người lao động thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Ban TĐKT Trung ương;

- UBND tỉnh;                                              (B/cáo)

- Thành viên HĐ TĐKT tỉnh;

- VP UBND tỉnh và các sở: TT&TT, TC;

- Các đơn vị tham gia cụm thi đua của tỉnh;

- Lãnh đạo Sở Nội vụ;

- Website;

- Các cá nhân tại Điều 1;

- Lưu: VT, (Ba).

TRƯỞNG BAN

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thu Hoài