Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử Thi đua Khen thưởng tỉnh Lạng Sơn

Submitted by admin on T3, 03/27/2018 - 08:55

 

 

SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  05 /QĐ-BTĐKT

            Lạng Sơn, ngày 22  tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử

Thi đua Khen thưởng tỉnh Lạng Sơn

 

TRƯỞNG BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05/4/2016;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc Trang  thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước; Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Quyết định số 2075/QĐ-UBND ngày 05/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn;

            Căn cứ Văn bản số 140/VP-KGVX ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Văn phòng UBND tỉnh về hoạt động và ban hành Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử TĐKT tỉnh Lạng Sơn;

          Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổng hợp - Hành chính,

QUYẾT ĐỊNH

          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử Thi đua Khen thưởng tỉnh Lạng Sơn.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 3. Trưởng phòng Tổng hợp – Hành chính, Trưởng Phòng nghiệp vụ 1, 2 thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng và các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:

- Ban TĐKT Trung ương;

- UBND tỉnh;                                              (B/cáo)

- Thành viên HĐ TĐKT tỉnh;

- VP UBND tỉnh và các sở: TT&TT, TC;

- Các đơn vị tham gia cụm thi đua của tỉnh;

- Lãnh đạo Sở Nội vụ;

- Website;

- Lưu: VT, (Ba).

TRƯỞNG BAN

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thu Hoài

 

QUY CHẾ

Hoạt động của Trang thông tin điện tử

Thi đua Khen thưởng tỉnh Lạng Sơn

(Ban hành kèm theo Quyết định số 05 /QĐ-BTĐKT  ngày 22 /01/2018

của Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn)

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, quản lý, hoạt động của Trang thông tin điện tử Thi đua Khen thưởng tỉnh Lạng Sơn (sau đây viết tắt là Trang TTĐT) và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của Trang TTĐT.

2. Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan tự nguyện tham gia khai thác và sử dụng dịch vụ của Trang TTĐT.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Trang TTĐT Thi đua Khen thưởng tỉnh Lạng Sơn

1. Trang TTĐT Thi đua Khen thưởng tỉnh là Trang tích hợp thông tin các lĩnh vực quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh. Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh) làm đầu mối quản lý các hoạt động của Trang TTĐT.

2. Trang TTĐT có chức năng tổ chức, quản lý, cung cấp, công bố thông tin chính thống của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh trên môi trường mạng; phục vụ hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh và các cơ quan có liên quan; đồng thời, phản ánh các thông tin tổng hợp tuyên truyền, giới thiệu, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, yêu nước trên tất cả các lĩnh vực công tác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

3. Trang TTĐT tỉnh có địa chỉ trên Internet là http://thiduakhenthuong.langson.gov.vn

Điều 3. Thông tin được sử dụng trên Trang TTĐT Thi đua Khen thưởng tỉnh Lạng Sơn

Nội dung thông tin trên Trang TTĐT được trình bày dưới dạng: Văn bản, âm thanh, hình ảnh, video, đồ họa. Các nội dung thông tin gồm:

1. Thông tin giới thiệu về Hội đồng TĐKT tỉnh Lạng Sơn và cơ quan thường trực Hội đồng (Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ).

2. Thông tin chỉ đạo, điều hành bao gồm: Chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, của Sở Nội vụ và Ban Thi đua - Khen thưởng về công tác thi đua, khen thưởng.

3. Tin tức, sự kiện: Các tin, bài về hoạt động, các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

4. Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách về thi đua, khen thưởng của Nhà nước và của tỉnh.

5. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng và văn bản quản lý hành chính có liên quan.

6. Các quyết định khen thưởng các cấp (Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh);

7. Tiếp nhận phản ánh; kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính theo quy định của pháp luật thi đua, khen thưởng. Tiếp nhận và đăng tải ý kiến đóng góp vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương ,chính sách về lĩnh vực thi đua, khen thưởng khi cần xin ý kiến.

8. Tuyên truyền về Đại hội thi đua yêu nước; các phong trào thi đua; gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh.

9. Trình tự, thủ tục, hồ sơ TĐKT; Thông tin về các dịch vụ công trực tuyến của lĩnh vực thi đua, khen thưởng.

10. Liên kết, tích hợp thông tin với các Trang TTĐT của Ban TĐKT Trung ương, Cổng TTĐT của tỉnh; tích hợp các cơ sở dữ liệu (CSDL) dùng chung. Cung cấp các chức năng hỗ trợ tìm kiếm, liên kết và lưu trữ thông tin; chức năng hỏi đáp và tiếp nhận thông tin phản hồi.

Điều 4. Các cơ quan, đơn vị tham gia Trang TTĐT Thi đua Khen thưởng tỉnh Lạng Sơn

Các cơ quan, đơn vị tham gia thực hiện cung cấp, trao đổi thông tin trên Trang TTĐT bao gồm:

1. Các cơ quan, đơn vị tham gia cụm thi đua của tỉnh Lạng Sơn.

2. Các cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 5. Thẩm quyền quản lý nhà nước đối với Trang TTĐT Thi đua Khen thưởng tỉnh Lạng Sơn

1. Trang TTĐT chịu sự quản lý trực tiếp của Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn - cơ quan thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh.

2. Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh chỉ đạo và chịu trách nhiệm về hoạt động của Trang TTĐT; Thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Ban biên tập Trang TTĐT, chi trả nhuận bút cho tác giả, chủ sở hữu tác phẩm, thù lao cho các công việc có liên quan đến Trang TTĐT theo đúng quy định.

 

Chương II

NGUYÊN TẮC, QUY TRÌNH CUNG CẤP, TIẾP NHẬN  VÀ LƯU TRỮ THÔNG TIN TRÊN TRANG TTĐT THI ĐUA KHEN THƯỞNG

 TỈNH LẠNG SƠN

Điều 6. Nguyên tắc cung cấp, tiếp nhận thông tin

1. Thông tin cung cấp trên Trang TTĐT Thi đua Khen thưởng tỉnh là thông tin chính thống, phải đúng với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; phục vụ kịp thời trong công tác quản lý về lĩnh vực thi đua, khen thưởng và nhu cầu khai thác thông tin của các tổ chức, cá nhân.

2. Thông tin cung cấp trên Trang TTĐT phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, báo chí, sở hữu trí tuệ và quản lý thông tin trên Internet.

3. Việc đăng tải, trích dẫn, sử dụng lại thông tin trên Trang TTĐT của cơ quan phải ghi rõ thông tin về tác giả, nguồn của thông tin.

4. Việc cung cấp, trao đổi thông tin của các cơ quan, đơn vị trên Trang  TTĐT thực hiện trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

5. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khi cung cấp thông tin, giao dịch trên Trang  TTĐT phải chịu sự kiểm duyệt của Ban biên tập Trang TTĐT.

8. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh cung cấp thông tin cho Trang  TTĐT và tiếp nhận giải đáp ý kiến, phản ánh của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

9. Mọi sự thay đổi của nội dung các thông tin quy định tại Điều 3 Quy chế này phải được cung cấp, cập nhật kịp thời ngay sau khi nội dung thay đổi đã được tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền quyết định.

Điều 7. Thời hạn cung cấp, xử lý, liên kết thông tin

Thực hiện theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP, ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, cụ thể:

1. Bảo đảm cập nhật thường xuyên, chính xác đối với các mục tin quy định của Quy chế này.

2. Đối với thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách về thi đua, khen thưởng: Thời gian cập nhật không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ khi văn bản chính thức được ban hành.

3. Đối với văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng:

3.1. Thời gian cập nhật không quá 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày văn bản được ban hành đối với cơ quan ban hành văn bản.

3.2. Thời gian cập nhật không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày văn bản được ban hành đối với các cơ quan thuộc phạm vi điều chỉnh của văn bản.

4. Đối với thông tin về chương trình, đề tài khoa học: Thời gian cập nhật không quá 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ khi chương trình, đề tài được phê duyệt hoặc được nghiệm thu.

5. Đối với thông tin, báo cáo thống kê: Thời gian cập nhật không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi thông tin thống kê được thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền quyết định công bố.

6. Đối với mục Trao đổi - Hỏi đáp:

6.1. Ban Biên tập Trang TTĐT có trách nhiệm tiếp nhận câu hỏi, phân loại câu hỏi và chuyển đến các bộ phận liên quan để trả lời. Trường hợp câu hỏi không liên quan đến phạm vi, lĩnh vực thi đua, khen thưởng thì phải thông báo ngay cho tổ chức, cá nhân;

6.2. Chậm nhất 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận câu hỏi, Trang TTĐT có trách nhiệm trả lời kết quả hoặc thông báo quá trình xử lý trong đó nói rõ thời hạn trả lời tới tổ chức, cá nhân. Đối với những vấn đề có liên quan chung thì phải đăng câu trả lời lên Trang TTĐT Thi đua Khen thưởng tỉnh. 

      Điều 8. Bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật

      1. Thống nhất sử dụng Bộ mã ký tự chữ Việt Unicode theo tiêu chuẩn 6909:2011 trong việc lưu trữ và trao đổi thông tin, dữ liệu trên Trang TTĐT.

2. Trang TTĐT phải tuân thủ các tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

Điều 9. Lưu trữ và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, dữ liệu

1. Lưu trữ thông tin của Trang TTĐT theo quy định của Nhà nước về Lưu trữ.

2. Hoạt động đảm bảo an toàn thông tin, dữ liệu và an ninh thông tin trên Trang TTĐT phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả trên cơ sở tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn và các quy định pháp luật hiện hành, gồm các biện pháp kỹ thuật để bảo đảm an toàn thông tin và dữ liệu trên Trang TTĐT; giải pháp hiệu quả chống lại các tấn công gây mất an toàn thông tin của Trang  TTĐT; phương án dự phòng khắc phục sự cố bảo đảm hệ thống Trang TTĐT hoạt động liên tục ở mức tối đa.

Chương III

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

TRONG VIỆC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH TRANG TTĐT THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH LẠNG SƠN

Điều 10. Trách nhiệm của Ban biên tập Trang TTĐT

1. Ban biên tập Trang TTĐT Thi đua Khen thưởng tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban biên tập) là bộ phận giúp việc cho Hội đồng TĐKT tỉnh, Ban TĐKT Sở Nội vụ trong việc tiếp nhận, xử lý, biên tập, cập nhật thông tin và phối hợp xử lý dịch vụ công để đảm bảo hoạt động của Trang TTĐT.

2. Ban biên tập gồm có Trưởng Ban, Phó trưởng Ban, Thư ký và các thành viên. Các thành viên Ban biên tập hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, nhiệm vụ cụ thể do Trưởng Ban quyết định phân công.

Thành lập Ban biên tập và chế độ làm việc của các thành viên Ban biên tập do Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ quyết định.

2.1. Ban biên tập có nhiệm vụ:

a) Định hướng, kiểm duyệt chất lượng, nội dung thông tin trên Trang  TTĐT.

b) Đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện việc cung cấp, trao đổi thông tin chính xác, kịp thời trên Trang TTĐT.

c) Đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng của Trang TTĐT, đặc biệt là việc thực hiện cung cấp các dịch vụ công. Định kỳ 6 tháng, hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, báo cáo Hội đồng TĐKT tỉnh.

d) Tổ chức mạng lưới cộng tác viên để cung cấp thông tin theo định hướng tuyên truyền của tỉnh.

đ) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc quản lý, cung cấp và trao đổi thông tin trên Trang TTĐT. 

e) Lập dự trù kinh phí hàng năm phục vụ hoạt động của Ban biên tập Trang  TTĐT và chi trả chế độ nhuận bút cho tin bài, ảnh đăng tải trên Trang TTĐT theo quy định.

2.2. Thư ký Ban biên tập có nhiệm vụ:

a) Tham mưu, đề xuất kế hoạch truyền thông; khai thác, tổ chức các nguồn tư liệu, tài liệu, tin bài, hình ảnh, dữ liệu … theo phương hướng, kế hoạch của Ban Biên tập; đảm bảo công tác biên tập đúng tiến độ, kế hoạch, định mức.

b) Tổ chức đội ngũ cộng tác viên.

c) Tham gia tổng kết chuyên môn, nghiệp vụ.

d) Tổng hợp, biên tập, cập nhật thông tin theo định hướng chỉ đạo của Ban biên tập.

đ) Trình Trưởng, Phó trưởng Ban biên tập kiểm duyệt tin bài, hình ảnh, dữ liệu trước khi đưa lên Trang TTĐT.

e) Tạo lập, lưu trữ thông tin theo quy định.

g) Nghiên cứu đề xuất, sắp xếp các chuyên mục, thiết kế giao diện cho Trang TTĐT đảm bảo tính khoa học, mỹ thuật, thuận lợi cho việc khai thác, tra cứu thông tin.

Điều 11. Trách nhiệm của Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ

1. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng TĐKT tỉnh về hoạt động của Trang TTĐT.

2. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện quản trị, đảm bảo các điều kiện cho thu thập, xử lý và cập nhật, lưu trữ thông tin trên Trang TTĐT được thông suốt, hiệu quả, chất lượng, đảm bảo an toàn thông tin và dữ liệu.

3. Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp kỹ thuật, công nghệ phù hợp cho việc vận hành Trang TTĐT.

4. Sử dụng kinh phí trong Quỹ Thi đua - Khen thưởng tỉnh được phân bổ theo kế hoạch và các nguồn hợp pháp khác để bảo đảm hoạt động, duy trì và phát triển Trang TTĐT.

5. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, giám sát hoạt động đảm bảo Trang TTĐT hoạt động liên tục 24 giờ trong tất cả các ngày.

6. Đề xuất và báo cáo Hội đồng TĐKT tỉnh các giải pháp để mở rộng kênh thông tin và điều kiện kỹ thuật, các phương án nâng cấp, chỉnh sửa định kỳ hàng năm hoặc theo nhu cầu thực tế nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Trang  TTĐT.

7. Có trách nhiệm tổng hợp, kịp thời chi trả nhuận bút cho tác giả, chủ sở hữu tác phẩm, thù lao cho các công việc có liên quan đến Trang TTĐT. Căn cứ khả năng kinh phí, quyết định mức chi cụ thể cho việc tạo lập thông tin và chi trả nhuận bút phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước.

8. Được ký hợp đồng phát triển, cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng trên Trang TTĐT theo quy định của pháp luật nhưng không làm ảnh hưởng đến chức năng, nhiệm vụ chung của Trang TTĐT.

9. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về hoạt động của Trang TTĐT theo quy định.

Điều 12. Trách nhiệm, quyền hạn của các tổ chức, cá nhân tham gia Trang TTĐT Thi đua Khen thưởng tỉnh Lạng Sơn

1. Được khai thác các thông tin cần thiết trên Trang TTĐT để phục vụ cho nhu cầu hoạt động của các tổ chức, cá nhân. Khi sử dụng tin, bài, ảnh trên Trang  TTĐT phải ghi rõ “Theo Trang TTĐT Thi đua Khen thưởng tỉnh Lạng Sơn” hoặc “Theo http://thiduakhenthuong.langson.gov.vn”

2. Các cá nhân cung cấp tin, bài, ảnh, và các thông tin phù hợp với yêu cầu nội dung của Trang TTĐT, được Ban biên tập kiểm duyệt và đăng tải sẽ được hưởng chế độ nhuận bút, thù lao theo quy định hiện hành.

3. Phản ánh với Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ, Trưởng Ban biên tập Trang TTĐT về chất lượng hoạt động của Trang TTĐT.

 

 

Chương IV

KINH PHÍ THỰC HIỆN, CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, KIỂM TRA, KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

  Điều 13. Kinh phí thực hiện

1. Kinh phí duy trì hoạt động của Trang TTĐT được cân đối trong Quỹ TĐKT tỉnh được cấp hàng năm (từ 20% nguồn kinh phí Quỹ TĐKT tỉnh chi cho công tác tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua) và từ các nguồn thu dịch vụ và huy động khác (nếu có).

2. Kinh phí duy trì hoạt động của Trang TTĐT được sử dụng cho các nhiệm vụ sau:

a) Chi cho nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị;

b) Duy trì hoạt động của Trang TTĐT;

c) Chi trả thù lao, nhuận bút tác giả, tác phẩm có tin, bài được đăng lên Trang TTĐT theo quy định;

d) Các khoản chi khác phục vụ hoạt động Trang TTĐT.

3. Mức chi, chế độ chi được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 14. Chế độ báo cáo và kiểm tra

Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ chủ trì kiểm tra việc thực hiện Quy chế này; thống kê, đánh giá kết quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên Trang TTĐT, hoạt động của Trang TTĐT. Định kỳ hằng quý, 6 tháng và 01 năm tổng hợp, báo cáo Hội đồng TĐKT tỉnh để đánh giá và chỉ đạo.

Điều 15. Khen thưởng và xử lý vi phạm

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quy chế này được xét khen thưởng theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Tổ chức thực hiện 

1. Các đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia cung cấp, trao đổi thông tin trên Trang TTĐT Thi đua Khen thưởng tỉnh Lạng Sơn có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

2. Các cơ quan, đơn vị tham gia Cụm thi đua của tỉnh có nhu cầu cung cấp thông tin lên Trang TTĐT, chủ động phi hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ để thực hiện theo quy định.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung nào chưa hợp lý, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh về Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ để điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp./.

 

TRƯỞNG BAN

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Thu Hoài