Quyết định Về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh