UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh

Submitted by admin on T5, 07/19/2018 - 16:21

     Ngày 17/7/2018, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lạng Sơn (kèm theo Quyết định số 1338/QĐ-UBND). Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/7/2018 và thay thế Quy chế hoạt động được ban hành kèm theo Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 07/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

     Quy chế này gồm 5 chương và 14 điều, trong đó nêu rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng TĐKT tỉnh, của các thành viên Hội đồng và cơ quan thường trực, nguyên tắc, quy chế làm việc, kinh phí hoạt động của Hội đồng TĐKT tỉnh và một số vấn đề có liên quan. Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể, quyết định các vấn đề theo đa số. Các tập thể, cá nhân đưa ra Hội đồng  xét, đề nghị các cấp khen thưởng đều phải được biểu quyết và đạt tỉ lệ từ 70% trở lên tính trên tổng số thành viên Hội đồng. Riêng đối với các danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, toàn quốc và các danh hiệu vinh dự Nhà nước phải được thành viên của Hội đồng bỏ phiếu kín và có tỉ lệ phiếu bầu đồng ý đạt từ 90% trở lên.

     Tại quy chế này, các thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh đã kịp thời được phân công lại nhiệm vụ theo dõi, đôn đôc phong trào thi đua, công tác khen thưởng của các Cụm thi đua của tỉnh.

     Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng TĐKT tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các đơn vị khác đóng trên địa bàn tỉnh kiện toàn Hội đồng TĐKT và xây dựng quy chế hoạt động phù hợp với Quy chế này và quy chế của ngành dọc Trung ương.

Đính kèm: Quyết định số 1338/QĐ-UBND.

                                                              Trần Văn Ba, Ban TĐKT