UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Submitted by admin on T6, 04/20/2018 - 14:16

Ngày 19/4/2018, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đây là lần đầu tiên, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có một văn bản quy phạm pháp luật quy định về hoạt động sáng kiến.

Bên cạnh việc thực hiện các quy định về sáng kiến theo Điều lệ Sáng kiến (ban hành kèm theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ) và Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến. Tại Quy định này, UBND tỉnh Lạng Sơn đã quy định chi tiết về sáng kiến và các điều kiện công nhận sáng kiến; thẩm quyền và trình tự xét, công nhận sáng kiến; nghĩa vụ của tác giả sáng kiến; các biện pháp quản lý và hỗ trợ hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Một số điểm lưu ý cụ thể như:

1. “Sáng kiến” là các giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 3 của Điều lệ Sáng kiến ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ. Sáng kiến được quy định trong Quyết định này bao gồm: Sáng kiến cấp cơ sở và Sáng kiến cấp tỉnh.

2. Về tiêu chí, cách tính điểm sáng kiến và xếp loại

Điểm đánh giá sáng kiến được tính theo thang điểm 100, điểm lẻ tính đến 0,5 điểm, điểm liệt là 0 điểm. Điểm tối đa cho mỗi tiêu chí được quy định trong thang điểm. Điểm của sáng kiến của mỗi thành viên Hội đồng là tổng điểm các tiêu chí được quy định như sau:

- Hình thức trình bày báo cáo sáng kiến: Tối đa 05 điểm.

- Tính mới, tính sáng tạo: Tối đa 30 điểm.

- Khả năng áp dụng, nhân rộng: Tối đa 30 điểm.

- Khả năng mang lại lợi ích thiết thực: Tối đa 35 điểm.

Sáng kiến đề nghị công nhận cấp cơ sở được đánh giá, xếp loại theo 04 mức như sau:

- Loại Tốt: Có điểm trung bình từ 80 đến 100.

- Loại Khá: Có điểm trung bình từ 70 đến dưới 80.

- Loại Trung bình: Có điểm trung bình từ 50 đến dưới 70.

- Loại Yếu: Có điểm trung bình dưới 50.

Sáng kiến được công nhận sáng kiến cấp tỉnh phải có điểm trung bình từ 70 điểm trở lên và không có tiêu chí nào 0 điểm. Sáng kiến được công nhận cấp cơ sở phải có điểm trung bình từ 50 điểm trở lên và không có tiêu chí nào 0 điểm.

3. Điều kiện được đặc cách công nhận sáng kiến

a) Đối với sáng kiến cấp cơ sở

Quy định cũng nêu rõ, một sáng kiến được công nhận đặc cách cấp cơ sở nếu đáp ứng một trong các điều kiện sau:

- Là sáng kiến đạt giải tại các hội thi sáng tạo khoa học - kỹ thuật cấp tỉnh trở lên.

- Là nội dung của ít nhất 01 bài báo khoa học (tác giả chính) đăng trong danh mục các tạp chí khoa học có mã số tiêu chuẩn quốc tế (ISSN) được tính điểm áp dụng theo lựa chọn, phân loại của Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước ban hành hằng năm. Bài báo khoa học đáp ứng yêu cầu về chất lượng khoa học và thể thức đăng bài trong các tạp chí khoa học được tính điểm của Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước quy định.

- Là sáng kiến đáp ứng được một trong các điều kiện xét đặc cách sáng kiến cấp tỉnh.

a) Đối với sáng kiến cấp tỉnh

Sáng kiến được đặc cách công nhận sáng kiến cấp tỉnh nếu đáp ứng một trong các điều kiện dưới đây:

- Là sáng kiến đạt giải tại các hội thi sáng tạo khoa học - kỹ thuật cấp quốc  gia hoặc đã được tham gia cấp quốc tế.

- Là sáng kiến của tác giả được tặng Bằng lao động sáng tạo do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp.

- Là sáng kiến của tác giả được tặng Bằng tuổi trẻ sáng tạo của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp.

- Là nội dung bài báo khoa học đáp ứng điều kiện quy định trong xét đặc cách sáng kiến cấp cơ sở. Trong đó, điểm của bài báo (hoặc tổng điểm của các bài báo) từ 01 điểm trở lên. Điểm được tính là mức điểm tối đa quy định trong danh mục (theo ngành, lĩnh vực).

4. Hội đồng sáng kiến

Quy định cũng nêu rõ về Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở và Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh, trong đó:

- Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở do thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định thành lập. Số lượng thành viên Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở do thủ trưởng các cơ quan đơn vị quyết định, gồm: Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, Ủy viên thư ký, các chuyên gia hoặc những người có trình độ chuyên môn về lĩnh vực có liên quan đến nội dung sáng kiến, đại diện của tổ chức công đoàn nơi tác giả là đoàn viên công đoàn (nếu có) và các thành phần khác theo quyết định của người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến.

- Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập theo từng lĩnh vực. Mỗi Hội đồng từ 07 đến 09 thành viên gồm: Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, Ủy viên thư ký, các chuyên gia hoặc những người trình độ chuyên môn về lĩnh vực liên quan đến nội dung sáng kiến và các thành phần khác theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan thường trực Hội đồng sáng kiến: Quy định nêu rõ cơ quan thường trực Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở do thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ định; Cơ quan thường trực Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh là Sở Khoa học và Công nghệ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2018.

Trên cơ sở quy định này, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện việc xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở, sáng kiến cấp tỉnh, là cơ sở, điều kiện để xét, đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua (Chiến sĩ thi đua các cấp), các hình thức khen thưởng (các hình thức có tiêu chuẩn liên quan đến sáng kiến) theo quy định của Luật Thi đua – Khen thưởng./.

Trần Văn Ba, Phòng Nghiệp vụ TĐKT, Ban TĐKT