Cụm các cơ quan Tham mưu tổng hợp tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Create: T6, 01/21/2022 - 23:57
Author: admin

        Sáng ngày 20/01/2022, tại trụ sở Sở Tài chính, Cụm các cơ quan Tham mưu tổng hợp tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

        Tham dự Hội nghị các đồng chí lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 07 đơn vị thành viên: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn (Cụm trưởng); Sở Kế hoạch Đầu tư (Cụm phó); Văn phòng UBND tỉnh; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Tư pháp; Sở Ngoại vụ; và đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ.

c1

Đ/c Nguyễn Quốc Toàn Giám đốc Sở Tài chính (Cụm trưởng) Phát biểu khai mạc Hội nghị
tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng năm 2021 cụm Các cơ quan Tham mưu tổng hợp

        Tại Hội nghị, đơn vị Cụm phó (Sở Kế hoạch Đầu tư) đã thông qua Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022, đồng thời nêu ra các giải pháp nhằm tổ chức triển khai, thực hiện các phong trào thi đua, công tác khen thưởng của Cụm đạt được hiệu quả cao hơn trong năm 2022.

        Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Thanh Thụy, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng đánh giá cao việc tổ chức phong trào thi đua trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, các nhiệm vụ trọng tâm được giao của các đơn vị thành viên trong cụm; đồng thời đánh giá công tác khen thưởng, đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng mà Cụm thi đua đã đạt được trong năm 2021, bên cạnh đó cũng nêu một số hạn chế trong quá trình tổ chức phòng trào thi đua, xây dựng, tuyên truyền điển hình tiên tiến và đề xuất một số giải pháp mà các đơn vị thành viên trong cụm cần quan tâm tổ chức triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2022.

        Các đồng chí đại biểu cũng nêu rõ một số nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng mà các đơn vị cần tiếp tục quan tâm, triển khai thực hiện tốt hơn trong năm 2022, trong đó tập trung vào một số nội dung chủ yếu là: Quan tâm tổ chức các phong trào thi đua trong ngành, trong cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt công tác khen thưởng theo thẩm quyền, kịp thời đề xuất khen thưởng, trong đó chú trọng đến đối tượng là người lao động trực tiếp. Quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến. Nâng cao chất lượng và hiệu quả tham mưu, đề xuất của đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm công tác TĐKT tại các đơn vị. Đặc biệt, các đồng chí đại biểu các đơn vị thành viên trong cụm cũng thống nhất đề nghị đơn vị Trưởng cụm thi đua năm 2022 nghiên cứu, tổ chức đa dạng các hoạt động trong cụm thi đua, tổ chức các phong trào thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa rộng khắp trong toàn cụm.

c1

Ảnh: Đồng chí Vũ Thanh Thụy, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ  phát biểu tại Hội nghị

        Tại Hội nghị tổng kết, Cụm thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp đã thống nhất bình xét, đánh giá kết quả thi đua của các đơn vị trong cụm, theo đó: Sở Tài chính là đơn vị dẫn đầu cụm, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xét tặng Cờ thi đua; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh là đơn vị xếp thứ Nhì Cụm thi đua, Sở Ngoại vụ là đơn vị xếp thứ Ba Cụm thi đua để đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

99.1

Ảnh: Đại diện Lãnh đạo các đơn vị ký kết giao ước thi đua

        Tại Hội nghị này, Cụm thi đua đã nhất trí bầu Sở Kế hoạch Đầu tư làm đơn vị Trưởng cụm thi đua năm 2022, Sở Ngoại vụ tỉnh là đơn vị Phó trưởng Cụm thi đua năm 2022. Sở Kế hoạch Đầu tư - đơn vị Trưởng cụm thi đua năm 2022 đã phát động thi đua năm 2022, thông qua các nhiệm vụ thi đua, khen thưởng trọng tâm, các giải pháp cần thực hiện trong năm 2022 và tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2022./.

Đường Thị Nhã
Ban Thi đua – Khen thưởng