Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn với nhiều mô hình hưởng ứng phong trào thi đua "Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"

Submitted by admin on T4, 08/08/2018 - 07:50

     Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn. Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về các nội dung xây dựng nông thôn mới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tích cực tham gia các nội dung xây dựng nông thôn mới, trong quá trình triển khai thực hiện đã có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả góp phần cùng cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh như:

     Mô hình điểm trường đẹp cho em, nhà bán trú dân nuôi.

     Giai đoạn 2011 - 2017, Tỉnh đoàn huy động các nguồn lực xây dựng được 32 điểm trường, nhà bán trú, bếp ăn bán trú tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, các xã điểm nông thôn mới với tổng trị giá công trình là 5,2 tỷ đồng huy động trên 20.000 công lao động. Mô hình Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và các đoạn đường thanh niên tự quản đã bê tông hóa được 130km với tổng kinh phí huy động xã hội hóa được 1,2 tỷ đồng, trên 40.000 ngày công lao động, đảm nhận, duy trì 300 đoạn đường thanh niên tự quản.

     Mô hình “Thắp sáng đường thôn”“Thôn Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

     Năm 2014, Tỉnh đoàn tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả mô hình này. Trong năm đầu triển khai, đã xây dựng được 07 mô hình với chiều dài 6,8km đường thôn, trước những lợi ích to lớn từ việc thực hiện mô hình mang lại, nhân dân tại nhiều xã có đoạn đường triển khai đã được bảo đảm hơn về an ninh, trật tự, phát triển thêm các hoạt động giao lưu, trao đổi buôn bán, giảm tai nạn giao thông vào ban đêm góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân tại các xã.

     Từ những thành công ban đầu, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tăng cường huy động các nguồn lực, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tích cực phối hợp với ban, ngành, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn chung sức thực hiện các đoạn đường “Thắp sáng đường thôn”, đến nay các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã thực hiện được 63 công trình "Thắp sáng đường thôn" với chiều dài 30,2 km trị giá trên 1 tỷ đồng. Năm 2016, bên cạnh việc xây dựng các đoạn "Thắp sáng đường thôn", Tỉnh đoàn lồng ghép triển khai thêm mô hình trồng cây, hoa dọc các tuyến đường và thành lập các Đội thanh niên tình nguyện vệ sinh môi trường tại các tuyến đường được thắp sáng tạo thành mô hình “Thôn Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, năm 2016, 2017 đã triển khai được 16 mô hình “Thôn Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trong đó có 01 mô hình điểm triển khai tại xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn,

      Kết quả, các mô hình được triển khai đã duy trì vệ sinh thường xuyên được 35km đường làng, ngõ xóm xanh sạch đẹp, đoàn viên đóng góp hàng nghìn ngày công lao động vệ sinh, phát quang, khơi thông cống rãnh thoát nước, thu gom phế liệu, chất thải rắn, quét dọn thu gom xử lý rác thải được 450m3, dọn đất đá sạt lở được 350m3, tuyên truyền cho người dân giữ gìn và bảo vệ môi trường được trên 500 cuộc; thu gom trên 25.000 vỏ chai thủy tinh, thuốc bảo vệ thực vật; phát quang trên 520 km đường giao thông nông thôn, trồng 2,5km hoa, cây cảnh dọc bên đường và nhà văn hóa thôn.

     Để đạt được kết quả trên các cấp bộ đoàn chủ động tham mưu, và phối hợp của cấp ủy, chính quyền về chủ trương, kinh phí và cách thức thực hiện. Chủ động trong huy động các nguồn lực từ các doanh nghiệp, mạnh thường quân, nhân dân, huy động đoàn viên, thanh niên tham gia đóng góp ngày công lao động trong thực hiện mô hình. Thành lập các đội thanh niên tình nguyện phối hợp với người dân trong thôn để bảo đảm duy trì thường xuyên, hiệu quả các mô hình. Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về ý thức bảo vệ, tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường đảm bảo sự dụng hiệu quả và lâu dài đoạn đường “Thắp sáng đường thôn”.

Ong Thị An, Phòng Nghiệp vụ TĐKT, Ban TĐKT