Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đổi mới trong công tác chỉ đạo Hội LHPN các cấp tham gia phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”

Create: T6, 07/27/2018 - 14:01
Author: admin

    

Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một chương trình tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng. Trên cơ sở các tiêu chí của Chương trình xây dựng nông thôn mới, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh đã quyết định lấy Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch và 3 an toàn" làm nòng cốt nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Cuộc vận động tập trung vào những nội dung chính sau: 5 không” - Không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; “3 sạch” - Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ; “3 an toàn” - An toàn khi tham gia giao thông, an toàn trong lao động sản xuất và an toàn vệ sinh thực phẩm.

     Qua quá trình tổ chức thực hiện, có thể thấy: Cuộc vận động đã được các cấp Hội triển khai sâu rộng với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, thiết thực; việc tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện cuộc vận động gắn với phong trào thi đua "Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới" đã đem lại hiệu quả thiết thực góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh. Một số điểm nổi bật trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới của các cấp Hội phụ nữ tỉnh Lạng Sơn đó là:

     1. Đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo: Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo trong các cấp Hội xây dựng kế hoạch về thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an toàn" trong xây dựng nông thôn mới; Hướng dẫn triển khai cuộc vận động và hướng dẫn các cấp Hội xây dựng mô hình thôn "xanh - sạch - đẹp" tại một số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Giao chỉ tiêu cho các đơn vị phấn đấu như: mỗi xã, phường mỗi năm hỗ trợ được ít nhất 02 hộ gia đình đạt ''Gia đình 5 không, 3 sạch và 3 an toàn'' trở lên và giúp ít nhất 01 hộ viên thoát nghèo. Hội LHPN các xã phải đăng ký thực hiện ít nhất 1 phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới ngay từ đầu năm.

     2. Đổi mới trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nâng cao nhận thức, hiểu biết về ý nghĩa, nội dung 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và nội dung tiêu chí "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch và 3 an toàn", lồng ghép tuyên truyền kiến thức về công tác vệ sinh gia đình với mục tiêu thay đổi nhận thức, hành vi thói quen vệ sinh bằng việc hướng dẫn tổ chức cuộc sống gia đình nề nếp khoa học, hợp lý. Hội LHPN cấp huyện, xã tổ chức lồng ghép tuyên truyền, vận động hội viên tham gia xây dựng NTM trong các cuộc họp giao ban, sinh hoạt chi hội, các buổi tuyên truyền về triển khai nhiệm vụ khác của Hội, đồng thời, bố trí kinh phí từ nguồn chi thường xuyên của hội LHPN huyện, xã để triển khai thực hiện các hoạt động, xây dựng các mô hình tham gia xây dựng NTM.

     Hội LHPN tỉnh đã chủ động phối hợp với Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức về cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch và 3 an toàn" trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Bắc Sơn; Chỉ đạo xây dựng 01 mô hình thôn "Xanh - sạch - đẹp" tại thôn Nà Pe, xã Bằng Mạc, huyện Chi Lăng; Phối hợp với hội LHPN các huyện và xã tuyên truyền, tập huấn cho 100% số hộ trong thôn về nội dung xây dựng thôn xanh, sạch, đẹp, chỉ đạo thành lập Câu lạc bộ Gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an toàn. Đồng thời, hỗ trợ kinh phí triển khai các hạng mục: cổng thôn, hỗ trợ hộ nghèo, thắp sáng đường thôn, trồng hoa tại nhà văn hóa thôn và hai bên đường trong thôn.

     3. Một số kết quả đạt được trong thực hiện phong trào thi đua: Giai đoạn 2016 - 2017, thông qua hoạt động tuyên truyền, vận động đã nâng cao nhận thức cho chị em hội viên về vai trò, trách nhiệm của cá nhân hội viên và gia đình trong xây dựng nông thôn mới. Từ đó, nhiều chị em đã tích cực tham gia lao động, sản xuất, vận động gia đình hiến 21.867m2 đất xây dựng nhà văn hóa, sân nhà văn hóa, sân thể thao, đường giao thông, tham gia đóng góp trên 14.000 công lao động, trên 364 triệu đồng tiền mặt; hỗ trợ xây dựng trên 574 hố xử lý rác thải, nước thải, 619 công trình nhà vệ sinh; giúp đỡ 417 hội viên thoát nghèo ...

     Để phong trào thực sự đi vào đời sống của chị em phụ nữ, trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh tiếp tục chỉ đạo, triển khai, thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch và 3 an toàn", hướng dẫn các cơ sở Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào thi đua tạo sự chuyển biến trong thực hiện tiêu chí nông thôn mới ở địa phương và khẳng định vai trò, trách nhiệm của chị em phụ nữ trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Ong Thị An.