Hướng dẫn khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giạ đoạn 2016 - 2020"

Create: T6, 12/15/2017 - 15:28
Author: admin

Thực hiện Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 cùa Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020, để kịp thời động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân có thảnh tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 (sau đây gọi tắt là "Phong trào thi đua"), Ban Thi dua - Khen thưởng Trung ương ban hành Hướng dẫn các hình thức khen thưởng như sau