Hướng dẫn Khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020

Create: T6, 12/15/2017 - 15:22
Author: admin

Căn cứ Hướng dân sô 2176/HD-BTĐKT ngày 31/10/2016 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hướng dân khen thưởng đôi với tập thể, cá nhân có thành tích trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 Sau khi thông nhất với Văn phòng Điều phôi Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, Sở Nội vụ hướng dân khen thưởng đôi với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 như sau