Phát động phong trào thi đua "Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020

Create: T5, 12/14/2017 - 21:09
Author: admin

Giai đoạn 2011-2015, Phong trào thi đua "Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" được triển khai sâu rộng và tạo được sự chuyên biến sâu sắc trong toàn thể hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và các tố chức, cá nhân trên địa bàn, phát huy được vai trò chủ thê của người dân trong việc tham gia xây