Phong trào thi đua chuyên đề tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, khó khăn, phức tạp, những vấn đề từ thực tiễn cuộc sống

Create: T3, 08/30/2022 - 09:37
Author: admin

Từ đầu năm 2022 đến nay, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã chủ động, tích cực tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức các phong trào thi đua chuyên đề tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, khó khăn, phức tạp, những vấn đề từ thực tiễn cuộc sống. Theo đó, thời gian qua, UBND tỉnh đã phát động 03 phong trào thi đua chuyên đề để giải quyết những nhiệm vụ quan trọng của tỉnh trước mắt cũng như lâu dài, như các phong trào: Phong trào thi đua Chuyển đối số trên địa bàn tỉnh năm 2022 (Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 27/4/2022); Phong trào thi đua “Đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phòng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh” giai đoạn 2022-2025 (Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 04/8/2022); Phong trào thi đua thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030 (Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 27/8/2022). Bên cạnh đó, cơ quan Thường trực của Hội đồng tiếp tục tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như: Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 (Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 23/6/2022); Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025... Các phong trào thi đua đã và đang được triển khai sâu rộng đến các cấp, các ngành, thu hút được sự tham gia, hưởng ứng của các cơ quan đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu quan trọng mà các phong trào thi đua của tỉnh đã đề ra.

Các phong trào thi đua chuyên đề của tỉnh đã được tổ chức bắt nguồn từ thực tiễn cuộc sống, tạo khí thế và động lực mạnh mẽ cho các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ trong các lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, doanh nhân và người lao động hăng hái, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội năm 2022, giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn./.


Vũ Thanh Thụy
Ban Thi đua – Khen thưởng