Thành phố Lạng Sơn đổi mới, sáng tạo trong công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2016-2020

Create: T6, 06/19/2020 - 17:42
Author: admin

     Thấm nhuần quan điểm, tư tưởng của Bác “Thi đua là yêu nước” “Yêu nước thì phải thi đua”, trong những năm qua, Thành phố Lạng Sơn đã có nhiều đổi mới, sáng tạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng như: Đổi mới công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; Đổi mới công tác xây dựng, bồi dưỡng mô hình và nhân điển hình tiên tiến; Đổi mới nội dung, hình thức, hiệu quả các phong trào thi đua; Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Qua đó các phong trào thi đua của thành phố phát triển mạnh mẽ, các phong trào thi đua có ý nghĩa sâu sắc, thiết thực, thu hút đông đảo nhân dân và cán  bộ hưởng ứng tham gia. Nổi bật là các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội và phong trào thi đua chuyên đề “Thành phố Lạng Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn thành phố Lạng Sơn hội nhập và phát triển”, “Thành phố Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”..., góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2016-2020. Kết quả cụ thể như sau:

     Phong trào thi đua trong lĩnh vực Kinh tế

    Trong 5 năm qua, kinh tế của thành phố tiếp tục có bước phát triển. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất một số ngành kinh tế chủ yếu bình quân hằng năm là 14,58% (vượt chỉ tiêu đề ra: 11-12%), chủ yếu tăng trưởng ở nhóm ngành dịch vụ và xây dựng. Các hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khá. Du lịch tiếp tục phát triển, từng bước góp phần thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố. Đã ban hành Đề án phát triển du lịch thành phố Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tổ chức các Hội thảo, tham gia các sự kiện văn hoá trong, ngoài tỉnh, đẩy mạnh công tác quảng bá nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh, thu hút, khuyến khích các nhà đầu tư xây dựng các điểm, khu du lịch. Các cơ sở lưu trú du lịch tiếp tục được đầu tư xây dựng, nâng cấp; giai đoạn năm 2016 - 2020 lượng khách du lịch đến địa bàn thành phố Lạng Sơn tăng 36,2%. Thu ngân sách giai đoạn 2015-2020 đạt và vượt dự toán so với kế hoạch của tỉnh giao. Tổng thu ngân sách nhà nước của cả giai đoạn ước đạt 1.927.930 triệu đồng, tốc độ tăng thu bình quân là 23,3% (vượt chỉ tiêu đề ra: 8-9%).

     Phong trào thi đua trong lĩnh vực quản lý đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng

    Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị trên địa bàn. Lập, trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức công bố, triển khai Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Lạng Sơn; phối hợp lập, trình phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn đến năm 2025; thường xuyên phối hợp rà soát, đề xuất điều chỉnh quy hoạch, kịp thời công bố các quy hoạch được phê duyệt phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Hoàn thành lập nhiệm vụ và dự toán điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tập trung huy động các nguồn vốn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2019 ước đạt 25.500 tỷ đồng (vượt chỉ tiêu: 11-12.000 tỷ đồng), tập trung vào giao thông; thuỷ lợi; điện; nước sạch; xây dựng nhà ở, trường học, trạm y tế, nhà văn hoá và các công trình hạ tầng khác. Các dự án khu đô thị được đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần nâng cao chất lượng, bộ mặt đô thị.

     Phong trào thi đua trong lĩnh vực Văn hoá - Xã hội; khoa học công nghệ; y tế

    Lĩnh vực Giáo dục - đào tạo có bước chuyển biến tiến bộ, chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học tiếp tục được nâng lên. Việc ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất và đời sống đạt kết quả tích cực, tạo ra sản phẩm có sức cạnh tranh và hiệu quả cao đối với các giống cây trồng mới, có lợi thế cạnh tranh. Thực hiện dự án ứng dụng khoa học Xây dựng Nhãn hiệu chứng nhận “Rau Lạng Sơn” cho sản phẩm rau của thành phố Lạng Sơn. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng khám chữa bệnh ngày được nâng lên. Đến nay 8/8 trạm y tế phường, xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã (đạt chỉ tiêu đề ra: 4 xã trở lên). Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và trẻ em được quan tâm.

     Phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, thanh tra, tư pháp, đối ngoại

    Thực hiện tốt công tác quốc phòng - quân sự địa phương, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về xây dựng khu vực phòng thủ; tham gia diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ tỉnh, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, diễn tập chiến đấu phòng thủ các phường, xã đều đạt từ khá trở lên. Tăng cường củng cố thế trận an ninh nhân dân, từng bước tạo thế chủ động trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị - văn hoá - xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn. Công tác đối ngoại được thực hiện tích cực, hiệu quả. Hoạt động của chính quyền các cấp có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên. Thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Với thành tích xuất sắc đã đạt được, thành phố Lạng Sơn đang được đề nghị Chủ tịch nước Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Sau đây là hình ảnh một số mô hình, điển hình tiên tiến của thành phố:

1

CLB hát then thành phố Lạng Sơn

2

Mô hình trồng nho sạch xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn

 

Vũ Thị Thu Hương

Phòng Nghiệp vụ TĐKT, Ban TĐKT