Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh

HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH LẠNG SƠN

 

I. Chủ tịch Hội đồng

Ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh.

II. Phó Chủ tịch Hội đồng (03)

1. Ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Chủ tịch thứ nhất;

2. Giám đốc Sở Nội vụ - Phó Chủ tịch thường trực;

3. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

III. Ủy viên Hội đồng (15)

1. Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

2. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

3. Giám đốc Sở Tài chính;

4. Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

5. Chánh Thanh tra tỉnh;

6. Giám đốc Công an tỉnh;

7. Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

8. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;

9. Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ;

10. Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ;

11. Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ;

12. Đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh;

13. Đồng chí Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;

14. Đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh;

15. Đồng chí Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh.

IV. Thư ký Hội đồng (03)

1. Trưởng phòng Thi đua, khen thưởng, Sở Nội vụ, Tổ trưởng;

2. Phó Trưởng phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh, Tổ phó;

3. Phó Trưởng phòng Thi đua, khen thưởng, Sở Nội vụ, Tổ viên.

PHÒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG, SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

1. Bà Nguyễn Thu Hoài, Trưởng phòng

Số điện thoại: 0914.383.539 - 02053.3814.681       Email: thuhoai.noivulangson@gmail.com.vn

2. Ông Vũ Thanh Thụy, Phó Trưởng phòng

Số điện thoại: 0949.278.077 – 02053.870.886       Email: thuyvt@langson.gov.vn

3. Bà Đường Thị Nhã, Chuyên viên

Số điện thoại: 0385.291.666 – 02053.814.682       Email:

4. Bà Vi Hoàng Yến, Chuyên viên

Số điện thoại: 0919.711.898 – 02053.816.123       Email:

5. Ông Hoàng Việt Dũng, Chuyên viên

Số điện thoại: 0916.767.736                                   Email: hvdungsnv@gmail.com

6. Ông Nguyễn Xuân Nhất, Chuyên viên

Số điện thoại: 0984.567.388                                   Email:

7. Bà Lương Thị Nga, Chuyên viên

Số điện thoại: 0866.785.688                                   Email:luongnga285@gmail.com