Văn bản pháp quy
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hình thưc Văn bản Tập tin đính kèm
12/2019/NQ-HĐND
10/12/2019
Nghị quyết
12/2019/TT-BNV
04/11/2019
Thông tư
459/BC-UBND
31/10/2019
Báo cáo
842/PĐ-UBND
16/8/2019
Công văn
719/PĐ-UBND
22/7/2019
Các văn bản khác
733/QĐ-TTg
14/6/2019
Quyết định
12/2019/QĐ-UBND
08/5/2019
Quyết định
748/HD-BTĐKT
24/4/2019
Hướng dẫn
73/HD-SNV
24/4/2019
Hướng dẫn
41/UBND-KGVX
11/01/2019
Công văn
13/2018/NQ-HĐND
10/12/2018
Nghị quyết
57/2018/QĐ-UBND
23/10/2018
Quyết định
111/2018/NĐ-CP
31/8/2018
Nghị định
101/2018/NĐ-CP
20/7/2018
Nghị định
36/2018/QĐ-UBND
19/4/2018
Quyết định
346/QĐ-TTg
27/3/2018
Quyết định
60-KH/TU
21/3/2018
Kế hoạch
3866/VP-KGVX
13/11/2017
Công văn
78/HD-BTĐKT
17/11/2017
Hướng dẫn
72/HD-BTĐKT
07/11/2017
Hướng dẫn