Chiến sĩ thi đua toàn quốc

Create: Mon, 11/13/2017 - 23:21
Author: admin

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG

DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA TOÀN QUỐC

LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG QUY ĐỊNH NHƯ SAU:
Điều 21
Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất được lựa chọn trong số những cá nhân có hai lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.

Hình thức