Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh

HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH LẠNG SƠN

 

I. Chủ tịch Hội đồng

Ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh.

II. Phó Chủ tịch Hội đồng (03)

1. Ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Chủ tịch thứ nhất;

2. Giám đốc Sở Nội vụ - Phó Chủ tịch thường trực;

3. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

III. Ủy viên Hội đồng (15)

1. Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

2. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

3. Giám đốc Sở Tài chính;

4. Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

5. Chánh Thanh tra tỉnh;

6. Giám đốc Công an tỉnh;

7. Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

8. Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ - Ủy viên thường trực;

9. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;

10. Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ;

11. Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ;

12. Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh;

13. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;

14. Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh;

15. Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh.

IV. Thư ký Hội đồng (03)

1. Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ, Tổ trưởng;

2. Phó trưởng Phòng Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh, Tổ phó;

3. Trưởng phòng Nghiệp vụ Thi đua - Khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ, Tổ viên.

BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TỈNH LẠNG SƠN

1. Bà Nguyễn Thu Hoài, Trưởng Ban

Số điện thoại: 0914.383.539 - 02053.3814.681       Email: thuhoai.noivulangson@gmail.com.vn

2. Ông Vũ Thanh Thụy, Phó Trưởng Ban

Số điện thoại: 0949.278.077 – 02053.870.886       Email: thuyvt@langson.gov.vn

3. Bà Lê Thị Bảy, Trưởng phòng Tổng hợp hành chính

Số điện thoại: 0949.999.388 – 02053.815.236       Email: bay.snv@gmail.com

4. Ông Hoàng Quốc Thịnh, Phó Trưởng phòng Tổng hợp hành chính

Số điện thoại: 0948.220.226 – 02053.815.236       Email: quocthinhls1979@gmail.com

5. Bà Vũ Thị Thu Hương, Trưởng phòng Nghiệp vụ Thi đua khen thưởng

Số điện thoại: 0984.068.002 – 02053.816.123       Email: huongtdkt@gmail.com

6. Bà Đường Thị Nhã, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Thi đua khen thưởng

Số điện thoại: 0385.291.666 – 02053.814.682       Email: huongtdkt@gmail.com

7. Bà Sầm Thị Thanh Hiếu, Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Thi đua khen thưởng

Số điện thoại: 0945.815.285 – 02053.814.682       Email: hieu32lsvn@gmail.com

8. Ông Hoàng Văn Kiển, Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Thi đua khen thưởng

Số điện thoại: 0982.519.818 – 02053.814.682       Email: hieu32lsvn@gmail.com

9. Bà Vi Hoàng Yến, Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Thi đua khen thưởng

Số điện thoại: 0919.711.898 – 02053.816.123       Email: ...@gmail.com

10. Ông Hoàng Việt Dũng, Chuyên viên phòng Tổng hợp hành chính

Số điện thoại: 0916.767.736 – 02053.815.681       Email: hvdungsnv@gmail.com

11. Bà Lương Thị Nga, Chuyên viên phòng Tổng hợp hành chính

Số điện thoại: 0866.785.688 – 02053.815.236       Email:luongnga285@gmail.com

12. Bà Tô Thị Lành, Kế toán phòng Tổng hợp hành chính

Số điện thoại: 0968.050.189 – 02053.815.236       Email: tolanhbtdkt@gmail.com

13. Bà Long Thùy Hương, Nhân viên phòng Tổng hợp hành chính

Số điện thoại: 0983.182.398 - 02053.815.681