Vì người nghèo

     Lạng Sơn là tỉnh miền núi, biên giới nằm ở phía Đông Bắc của Tổ quốc, có tổng diện tích tự nhiên 8.310 km2, có 11 huyện, thành phố với 226 xã, phường, thị trấn (207 xã, 14 thị trấn, 05 phường), 2.314 thôn, bản, khối phố, trong đó có 03 huyện nghèo, 125 xã đặc biệt khó khăn, 1.125 thôn đặc biệt khó khăn. Dân số của tỉnh khoảng 788,4 nghìn…

Căn cứ Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020; Căn cứ Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 02/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về…

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng…