Sở Nội vụ lấy ý kiến Nhân dân đối với 02 cá nhân trước khi trình khen thưởng cấp Nhà nước

Create: T6, 01/17/2020 - 11:24
Author: admin

Thực hiện quy định tại Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng; khoản 2, Điều 2, Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều  của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng,

Để có đủ cơ sở báo cáo, đề nghị UBND tỉnh xem xét, trình Chủ tịch nước khen thưởng cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, Sở Nội vụ đăng tải trong thời gian 10 ngày để lấy ý kiến nhân dân đối với 02 cá nhân,  cụ thể như sau:

1. Đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhì: 01 cá nhân (Ông Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn);

2. Đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba: 01 cá nhân (Ông Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn).

DANH SÁCH TRÍCH NGANG

THÀNH TÍCH CỦA CÁC CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

 

STT

HỌ VÀ TÊN

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

TÓM TẮT THÀNH TÍCH

TIÊU CHUẨN

THEO NGHỊ ĐỊNH 91/2017/NĐ-CP

1

Ông Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh

Huân chương lao động hạng Nhì

- Có nhiều giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi nhiệm KTXH, QPAN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 - Đã được khen thưởng: Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2014; 02 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm (2011, 2019)

Điểm b, khoản 1, Điều 23:

Cá nhân lập được thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong lao động, học tập, công tác, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể TW và được bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể TW công nhận

2

Ông Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Huân chương lao động hạng Ba

- Có nhiều giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi nhiệm KTXH, QPAN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

- Đã được khen thưởng: Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh năm 2012.

Điểm b, khoản 1, Điều 24:

Cá nhân lập được thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong lao động, học tập, công tác, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong lĩnh vực bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể TW và được bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể TW công nhận