Quyết định số 446/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh V/v tặng Cờ thi đua của Uỷ ban nhân dân tỉnh cho 36 tập thể vì:đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2020