Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo một số nội dung liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh

Submitted by admin on T6, 09/07/2018 - 14:35

     Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh, ngày 05/9/2018, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lạng Sơn đã có ý kiến chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng (tại Công văn số 3508/VP-KGVX của Văn phòng UBND tỉnh), cụ thể:

     - Yêu cầu Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng; thực hiện tốt các nội dung về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; tham mưu tổ chức, sắp xếp các cụm, khối thi đua của tỉnh; kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn mới về tổ chức, hoạt động cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh.

     - Yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh; hướng dẫn việc công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét, tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

     - Yêu cầu các đơn vị tham gia cụm thi đua của tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các nội dung về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh; quan tâm, đề nghị khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp; khen thưởng các đối tượng ở vùng cao, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phổ biến, quán triệt, triển khai các nội dung của Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến các tập thể, cá nhân trực thuộc; chủ động xét duyệt, công nhận sáng kiến cấp cơ sở và đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh vào thời điểm thích hợp, để bảo đảm kịp thời khi thực hiện việc xét công nhận và đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng có liên quan đến tiêu chuẩn về sáng kiến./.

                               Trần Văn Ba, Ban TĐKT