Nghị quyết quy định về tặng danh hiệu "công dân Lạng Sơn ưu tú" (Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Lạng Sơn)