Cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Create: T5, 07/13/2023 - 06:21
Author: admin

       Ngày 13/7/2023, tại tỉnh Lào Cai, Cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

       Tham dự và đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí chí Mạc Quang Dũng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu (đơn vị Trưởng Cụm năm 2023) và đồng chí Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai (đơn vị Phó Trưởng Cụm năm 2023); tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo, công chức Sở Nội vụ các tỉnh trong Cụm thi đua Sở Nội vụ 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc; dự Hội nghị có các đồng chí đại diện các phòng, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai và phóng viên đưa tin Hội nghị.

1t

(Toàn cảnh Hội nghị)

       Hội nghị đã đánh giá sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2023, cấp ủy và Lãnh đạo Sở Nội vụ các đơn vị trong Cụm thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào thi đua do Bộ Nội vụ, UBND tỉnh, Cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh miền núi Biên giới phía bắc, Cụm (Khối) các cơ quan tham mưu tổng hợp phát động. Công tác thi đua, khen thưởng được tổ chức, triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả, việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn gắn liền với các phong trào thi đua tạo khí thế sôi nổi, góp phần cổ vũ tinh thần thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ của công chức, viên chức, người lao động ngành Nội vụ, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân, các điển hình tiên tiến có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao của Sở Nội vụ các tỉnh trong Cụm, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

       Hội nghị đã được nghe các đồng chí đại diện Sở Nội vụ các tỉnh trong Cụm trình bày tham luận, với các chủ đề như sau: tham luận “Triển khai lập hồ sơ điện tử trên Hệ thống phần mềm quản lý văn bản VNPT-iOffice 4.0 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng” của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng; tham luận “Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang tăng cường thực hiện Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ” của Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang; tham luận “Tiếp tục cập nhật dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị đảm bảo “Đúng - Đủ - Sạch - Sống” và kết nối, đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức” của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên; tham luận “Thực hiện Chương trình công bố tài liệu lưu trữ trên không gian mạng với chủ đề “Lạng Sơn 75 năm thi đua yêu nước” của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn; tham luận “Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu quản lý cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Sơn La” của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La; tham luận “Nâng cao chất lượng công tác Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai” của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai.

       Hội nghị tiến hành thảo luận về các nội dung, nhiệm vụ công tác về kết quả thực hiện, những thuận lợi, khó khăn, chia sẻ những cách làm hay trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ.

       Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai cảm ơn các đồng chí đại biểu dự Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, có những ý kiến thảo luận, đóng góp thực tế, khách quan để chỉ ra những mặt được, nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2023 đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí cho rằng, Hội nghị đã phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, tập trung trí tuệ thảo luận và thông qua Báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Cụm thi đua. Tại Hội nghị đã thống nhất được quyết tâm, đồng thời đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2023. Bên cạnh những thuận lợi, sẽ còn có không ít khó khăn, thách thức đối với ngành Nội vụ. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Nội vụ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh và sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn thể công chức, viên chức ngành Nội vụ, Cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

       Sau 01 buổi làm việc, Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 đã được tổ chức thành công tại tỉnh Lào Cai.

 

Lành Việt Trình
Văn phòng Sở Nội vụ