Họp Ban Tổ chức Lễ Tôn vinh và Hội đồng xét tôn vinh Danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn lần thứ ba – năm 2020

Create: T6, 10/02/2020 - 09:35
Author: admin

     Chiều ngày 28/9/2020, tại Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức Lễ Tôn vinh và Hội đồng xét tôn vinh Danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn lần thứ ba – năm 2020.

     Tại cuộc họp Ban Tổ chức, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Lễ Tôn vinh, Báo cáo công tác chuẩn bị Lễ tôn vinh danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” lần thứ ba - năm 2020 và đề xuất một số nội dung công tác chuẩn bị Lễ tôn vinh. 

 

 

1

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Lễ Tôn vinh

thông qua Báo cáo công tác chuẩn bị Lễ Tôn vinh

     Các ngành thành viên Ban Tổ chức đã tham gia ý kiến phát biểu theo chức năng, nhiệm vụ. Kết luận cuộc họp, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo và đánh giá công tác chuẩn bị Lễ Tôn vinh của Ban Tổ chức, đồng chí đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Sở Nội vụ và các thành viên Ban tổ chức Lễ tôn vinh; đặc biệt là trong thời gian qua Sở Nội vụ đã tham mưu cho Ban tổ chức ban hành các văn bản như: Kế hoạch tổ chức Lễ Tôn vinh; Quyết định thành lập Ban Tổ chức; Quyết định thành lập Hội đồng xét Tôn vinh Danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn lần thứ ba - năm 2020 và các tài liệu liên quan để phục vụ cuộc họp Ban Tổ chức.

     Để tiếp tục chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức Lễ tôn vinh Danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn lần thứ ba - năm 2020, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tôn vinh, chỉ đạo và đề nghị các thành viên Ban Tổ chức Lễ tôn vinh thực hiện tốt các nội dung công việc của các đồng chí đã được phân công tại Thông báo số 11/TB-BTC ngày 21/9/2020 của Ban Tổ chức Lễ tôn vinh Danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn lần thứ ba - năm 2020. 

 

 

2

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ Tôn vinh

 

Danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” lần thứ ba - năm 2020 phát biểu thông qua các nội dung cuộc họp

     Dự kiến Lễ Tôn vinh Danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn lần thứ ba - năm 2020 được tổ chức vào ngày 13/9/2020 và tường thuật trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn.

     Tại cuộc họp Hội đồng xét tôn vinh, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng xét tôn vinh báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ khen thưởng trên cơ sở báo cáo thành tích của các doanh nhân, doanh nghiệp. Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét tôn vinh danh hiệu "Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn" lần thứ ba - năm 2020 thông qua Quy chế và quán triệt việc xem xét, tôn vinh các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn trên cơ sở theo đúng điều kiện, tiêu chí xét chọn của Quy chế đã ban hành và thành tích đạt được của các doanh nghiệp, doanh nhân từ năm 2017 đến 2020 và đề nghị từng thành viên Hội đồng xét tôn vinh tham gia phát biểu ý kiến đối với các Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu đề nghị xét tôn vinh vừa được thông qua. 

 

 

3

Các thành viên Hội đồng xét tôn vinh thảo luận và phát biểu ý kiến

     Sau khi nghe ý kiến của các thành viên Hội đồng, qua trao đổi, thảo luận, phân tích làm rõ các nội dung có liên quan, 18/18 thành viên Hội đồng tham gia dự họp đã thống nhất bỏ phiếu đề nghị xét tôn vinh đối với các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn giai đoạn từ năm 2017-2020. Kết quả có 25 doanh nghiệp và 15 doanh nhân tiêu biểu đủ điều kiện đề nghị Ban Tổ chức Lễ tôn vinh danh hiệu "Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn" lần thứ ba năm 2020 tôn vinh.

  Lê Thị Bảy
  Ban Thi đua – Khen thưởng