Tôn vinh, biểu dương công nhân lao động tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh tại Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2022

Create: T5, 05/05/2022 - 17:13
Author: admin

       Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Sở Nội vụ và Liên đoàn Lao động tỉnh về “Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022 – 2025”, nhằm kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng, số lượng khen thưởng cho công nhân, lao động trực tiếp sản xuất, công chức, viên chức không giữ vị trí lãnh đạo quản lý; xét chọn, tôn vinh khen thưởng đối với công nhân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, nhân dịp Tháng Công nhân năm 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ xét trình Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho 20 công nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong lao động động, sản xuất kinh doanh năm 2021.

Ldld

Lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen cho công nhân lao động tiêu biểu
tại Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2022

       Đây là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa chương trình phối hợp giữa Sở Nội vụ với Liên đoàn Lao động tỉnh giai đoạn 2022 – 2025, qua đó góp phần nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh tập thể của tổ chức công đoàn; đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tự nguyện và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh và các cấp, các ngành phát động góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh đã đề ra trong giai đoạn 2021 – 2025.

       Nhân dịp này Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã biểu dương, khen thưởng 54 công nhân có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, kinh doanh và biểu dương 13 tập thể, 18 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021.

ldld1

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao Bằng khen cho công nhân lao động tiêu biểu
tại Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2022

 

Hứa Đức Việt
Phó Trưởng ban CSPL&QHLĐ LĐLĐ tỉnh