70 năm ngày Bác Hồ kêu gọi thi đua yêu nước

          Thực hiện Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) và chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 238/UBND-KGVX ngày 19/3/2018 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70…